Poskytované právní služby

Advokátní kancelář Staněk & Staňková poskytuje své služby v rozsahu odpovídajícím přáním a potřebám klienta od jednorázových konzultací právních problémů a sepisování jednotlivých smluv nebo podání, přes zastupování v řízení před soudy a orgány veřejné správy, až po komplexní správu všech právních agend klienta.

Našim klientů poskytujeme právní služby především v následujících oblastech:
 

TRESTNÍ PRÁVO:

 • Obhajoba v trestním řízení na základě plné moci i na základě ustanovení ex offo.
 • Zastupování poškozených v trestním řízení včetně vymáhání nároků na náhradu škody.
 • Zastupování v přestupkovém řízení.
 • Právní porady a sepisování jednotlivých úkonů a podání.

 

OBČANSKÉ PRÁVO:

 • Občanskoprávní smlouvy (smlouvy kupní, darovací, nájemní, o dílo, o půjčce a jiné).
 • Dispozice s nemovitostmi včetně návrhů na vklad do katastru nemovitostí a zastupování v řízení před katastrálními úřady.
 • Poradenství v oblasti bytového práva.
 • Zastupování klientů v občanskoprávním řízení před soudy.
 • Vymáhání občanskoprávních nároků formou exekuce nebo soudního výkonu rozhodnutí, upomínání dlužníků.
 • Právní porady a sepisování jednotlivých úkonů a podání.

 

RODINNÉ PRÁVO:

 • Rozvod manželství.
 • Úprava výchovy a výživy nezletilých dětí.
 • Návrhy na zvýšení nebo snížení výživného.
 • Zastupování klientů v řízení před soudy.
 • Jednání s protistranou, zprostředkování a příprava dohody stran.
 • Vymáhání dlužného výživného.
 • Právní porady a sepisování jednotlivých úkonů a podání.

 

OBCHODNÍ PRÁVO:

 • Zakládání, změny a převody obchodních společností.
 • Obchodní smlouvy a vymáhání nároků z nich vyplývajících.
 • Směnečné právo, sepisování směnek, vymáhání směnečných nároků
 • Zastupování klientů v řízení před soudy. 

 

ADVOKÁTNÍ ÚSCHOVY:

 • Advokátní úschova finančních prostředků určených ke splnění závazku, poskytuje zúčastněným stranám nejvyšší míru jistoty.

 

OVĚŘOVÁNÍ PODPISŮ:

 • Úřední ověření podpisů dokumentů připravených naší kanceláří.